Staff Directory

K.Curtis                                       Admin. Assistant

L. Kukura                                     Principal

J. Wagner                                    Vice-Principal/Teacher Librarian

E. Benjamin                                Grade 8A

G. Korpan                                    Grade 7/8B

M. Chamberlain                          Grade 7/8A

G. Richardson                           Grade 6/7A

H. Wagman                                Grade 6A

A. Benson                                  Grade 5A

R. Hammett                               Grade 45A

G. Digby                                    Grade 4A

L. Garratt                                  Grade 3/4A

S. Rempel                                 Grade 3A

C. Pankewich                           Grade 2A

S. Selimos                               Grade 12A

C. McGillvray                          Grade 1A

N. Coleridge                           Kindergarten

C. Donovel                             PreKindergarten

A. Roher                                Developmental Center

P. Tymiak                               Primary Learning Resource Teacher

S. Leib                                   Senior Learning Resource Teacher

L. Powell                               French

A, Brandt                              Arts Education

M, McKay                              Literacy Specialist

T, Rempel                              EAL

U, Ur Rehman                       EAL

K, Anderson                          Band 6 and 7

T, Wilkinson                           Band 8

F,Eckert                                      Educational Assistant

A, Abbas                                    Educational Assistant

M. Flynn                                     Educational Assistant

S. Foster                                    Educational Assistant

E. Schneider                              Educational Assistant

T. Hutcheon                               Educational Assistant   

B. Pingert                                  Educational Assistant

L. Prudat                                   Educational Assistant

E. Mancao                                 Developmental Center Educational Assistant

D. Mitchell                                Developmental Center Educational Assistant

M,Castillejos                            Developmental Center Educational Assistant

K. Otte                                      Developmental Center Nurse

L. Allison                                  PreK Teacher Associate

 

  W. Bengert-Siman                  SLP

  G. Renwick                              Counselor

  T. Garratt                                  Psychologist

 

  M. Reed                                        Superintendent

  Cst. Swetlikoff                             School Resource Officer

  G. Sebastian                                Caretaker         

  R. Molano                                    Caretaker